Regulamin imprezy Festiwal Wolnych Rodzin 2024

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Instytut Żywienia Świadomego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pazińskiego 11/5, KRS nr 0000543892, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (REGON: 9522134891, NIP: 5252632392) jako „Organizator” organizuje Festiwal Wolnych Rodzin (dalej jako „Impreza”) na terenie Siedliska Stasin (dalej jako „Teren”).
 2. Organizator ponosi wyłączna odpowiedzialność za ich organizację i przebieg Imprezy. Impreza będzie odbywać się na oznakowanych częściach Terenu, wytyczonych widocznymi znakami, jak na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (dalej jako „Regulamin”).
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie (dalej jako „Uczestnicy”), w tym postanowienia porządkowe regulujące:
 4. wstęp Uczestnika na Imprezę,
 5. prawa i obowiązki Uczestnika,
 6. zakazy, które Uczestnik winien respektować,
 7. zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu,
 8. wymogi bezpieczeństwa epidemicznego.
 9. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników i korzystania przez nich z Terenu oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę (dalej jako „Bilety”).
 10. Niezależnie od samych postanowień Regulaminu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do:
 11. Regulaminów zakupu biletów przez operatorów sprzedaży biletów Festiwalu Wolnych Rodzin wymienionych niżej w pkt 4 §2.
 12. Zakup Biletu i uczestnictwo w Imprezie oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.

§2. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Biletem jest oznaczony papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do wielorazowego wejścia na Imprezę w dniach 27 – 30 czerwca 2024 r. Godziny rozpoczęcia i zakończenia Imprezy podane zostaną na stronie www.festiwalrodzin.pl.
 2. Obowiązują cztery rodzaje Biletów uprawniające do wstępu na Imprezę
 3. Bilet czterodniowy, uprawniający do wielokrotnego wstępu przez 4 dni trwania Imprezy,
 4. Bilet weekendowy, uprawniający do wielokrotnego wejścia na Imprezę przez dwa dni trwania Imprezy (czwartek i piątek lub czwartek i sobota lub czwartek i niedziela lub piątek i sobota lub sobota i niedziela lub piątek i niedziela),
 5. Bilet jednodniowy, uprawiający do wielokrotnego wstępu jednego dnia trwania imprezy (czwartek lub piątek lub sobota lub niedziela),
 6. Bilet rodzinny, uprawniający do wielokrotnego wstępu przez 4 dni trwania imprezy dwóm osobom dorosłym oraz dzieciom do 13-go roku życia.
 7. Bilety sprzedawane są przez Organizatora na stronie www.festiwalrodzin.pl, podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż biletów jest firma: Instytut Żywienia Świadomego  Sp. z o.o., numer KRS 0000543892, NIP 9522134891, REGON 360818523
 8. W sprawach technicznych związanych ze sprzedażą Biletów Uczestnicy powinni zwracać się bezpośrednio do operatora sprzedaży, tj. Festiwalu Wolnych Rodzin lub zewnętrznych operatorów wymienionych wyżej.
 9. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Za złamanie powyższego zakazu grozi odpowiedzialność karna.
 10. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością zamierza uczestniczyć w Imprezie wraz z osobą wspierającą, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
 11. Do wstępu na Imprezę upoważnia wyłącznie oryginalny Bilet nabyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może zostać unieważniony przez Organizatora. Unieważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Organizatora, że osoba posługująca się unieważnionym Biletem dokonała istotnego naruszenia warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej, w związku z czym nie przysługuje jej zwrot ceny nabycia Biletu.
 12. Ustanawia się następujące zasady wykorzystania zakupionych Biletów:
 13. Bilet nie podlega zwrotowi,
 14. Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonego lub zagubionego Biletu,
 15. Bilet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet,
 16. posiadany przez uczestnika Imprezy Bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 13-go roku życia (liczy się data urodzenia). Bilet rodzinny uprawnia do wejścia dwóch dorosłych osób z dziećmi do 13-go roku życia (liczy się data urodzenia),
 17. zmiana w programie Imprezy nie jest podstawą do zwrotu Biletu lub jego ekwiwalentu.
 18. Uczestnicy, dodatkowo do Biletów wstępu, mogą zakupić Bon żywnościowy (zwany „smaczny”), uprawniający do posiłków w trakcie trwania Imprezy (3 pełne dni, 9 posiłków). Zasady zakupu i wykorzystania Bonu są tożsame z opisanymi powyżej zasadami dla Biletów. Bon ma jedną cenę w przedsprzedaży i odmienne ceny w sprzedaży na Terenie w trakcie Imprezy.

§3. WSTĘP NA IMPREZY

 1. Wstęp na Imprezę przysługuje osobie posiadającej Bilet. Bilet wymieniany jest na wejściu na Imprezę na imienny lub wystawiany na okaziciela identyfikator, w formie opaski, wydawany przez Organizatora (dalej jako „Identyfikator”). Identyfikatora nie można zdejmować. Identyfikator uprawnia do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z Imprezy w czasie jego ważności.
 2. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobie, które nie okazała ważnego Biletu.
 3. Organizator może odmówić osobie wstępu na Imprezę, jeśli w danym momencie łączna liczba jej Uczestników miałaby przekroczyć 400, w tym 150 w jakimkolwiek budynku położonym na Terenie.
 4. Organizator, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, może odmówić wstępu na Imprezę:
 5. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, szczególnie, tych wzmagających agresję,
 6. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające,
 7. osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości,
 8. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 9. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do osób upoważnionych przez Organizatorów do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na Imprezie (dalej jako „Służby Porządkowe”), legitymujących się stosownymi identyfikatorami.
 10. Organizator może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na Imprezie profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.
 11. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 18-go roku życia, będą mogły wejść na  teren Imprezy tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna w wieku powyżej 24-go roku życia. Opiekun będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na Imprezie od momentu wprowadzenia go aż do jego wyjścia.

§ 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS IMPREZ

 1. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo Uczestnikom oraz porządek podczas trwania Imprezy, w szczególności, poprzez Służby Porządkowe.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa, w tym epidemiczne oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Imprezie, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności, przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie zobowiązane są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce, jest jednoznaczną podstawą do usunięcia osoby z Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służb Porządkowych wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone podczas Imprezy. Samowolne opuszczenie Imprezy z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia Służb Porządkowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie.
 6. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Imprezy zgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 7. Zabrania się prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 8. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.
 9. Na Terenie obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk, grilla i palenia innych form otwartego ognia, poza wyznaczonymi do tego miejscami.
 10. Jakiekolwiek zwierzęta przyprowadzone przez Uczestnika na teren Imprezy, pozostają pod całkowita opieką i odpowiedzialnością Uczestnika. Psy muszą być na smyczy i w kagańcu. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta przyprowadzone przez Uczestnika na Teren Imprezy.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik jest obowiązany:
 2. posiadać przy sobie ważny Bilet i okazywać go każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych,
 3. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu,
 4. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Porządkowych oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Imprezie lub miejscu noclegowym, w mieniu innych Uczestników oraz w mieniu Organizatora czy właściciela Terenu.

§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Imprezy, w tym w następujących celach:
 4. dokumentowania, promocji i reklamy Imprezy oraz promocji i reklamy Organizatora jak również sponsorów Imprezy (wizerunek Uczestników).
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4. powyżej, będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Organizatora mediów, w których będą wykorzystywane lub do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Imprezie oraz do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Imprezie.
 7. Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Organizatora, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych w ust. 4 powyżej.
 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być także państwowe służby sanitarne i porządkowe, dla spełnienia obowiązku realizowanego w interesie publicznym, oraz w przypadku przetwarzania wizerunku – podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatorów w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, w tym podmioty tj. Facebook Inc., Google, dostawcy stron internetowych Organizatora. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba, że podmioty świadczące usługi informatyczne, wskazani jako odbiorcy danych, będą wykorzystywać serwery zlokalizowane poza obszarem Unii Europejskiej. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych przez wskazanych odbiorców, należy zapoznać się z politykami prywatności dostępnymi na stronach internetowych przywołanych podmiotów.
 9. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 10. wniesienia żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przenoszenia,
 12. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Imprezie).
 13. Zdjęcia wykonane podczas Imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Imprezy i Organizatora. Uczestnictwo w Imprezie jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Imprezy przez Organizatora, udostępniania sponsorom Imprezy oraz partnerom Organizatora w celu ich promocji w kontekście udziału w Imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Imprezie, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 14. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Imprez można składać w formie pisemnej (listem poleconym), najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprez, na adres korespondencyjny Organizatora danej Imprezy podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Znak słowno – graficzny „Festiwal Wolnych Rodzin” jest prawnie chronionym znakiem towarowym.
 2. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie podczas Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 3. Status sponsora danej Imprezy przyznaje wyłącznie jej Organizator.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 5. ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,
 6. odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób,
 7. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora,
 8. unieważnienia zaproszenia, Identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności, z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprez oraz bezpieczeństwa Uczestnikom. Organizatorzy informują o zmianach Regulaminu na stronie internetowej Imprezy, tj. www.festiwalrodzin.pl.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 11. W przypadku zmiany terminu realizacji Imprezy, jej programu lub miejsca z przyczyn zaistnienia siły wyższej lub z innych przyczyn, które są niezależne od Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przywołane zmiany. Uczestnik, kupując Bilety, akceptuje możliwość zmian i deklaruje, że nie będą rościć sobie praw do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie Biletu. Bilet taki pozostaje ważny i nie może zostać zwrócony.
 12. Regulamin jest dostępny:
 13. na stronie internetowej Imprezy, tj. www.festiwalrodzin.pl,
 14. w punktach informacyjnych na Terenie,
 15. w kasach biletowych na Terenie.
 16. Integralną cześć Regulaminu stanowią następujące załączniki:
 17. Załącznik Nr 1 – mapa z zaznaczonymi na Terenie miejscami realizacji Imprezy,
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 19 marca 2024 r.