Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Informacje szczegółowe poniżej.

I. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych:

Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Żywienia Świadomego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-643), ul. Pazińskiego 11/5, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000543892, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym w wys. 5.000 zł. NIP: 9522134891REGON: 360818523.

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@festiwalrodzin.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Tomasz Włoszczowski info@festiwalrodzin.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzany w następujących celach:

 1. zawarcia umowy sprzedaży na podstawie zainteresowania ofertą Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
 2. realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 3. realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 4. dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 6. badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi Spółki, co jest jej prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 7. przesyłania przez Spółkę ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w jej sklepie, na podstawie wyrażonej w tym celu zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

III. Odbiorcy danych

Dane osobowe Spółka może udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom Spółki, czyli podmiotom, z których Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu: prowadzącym działalność rachunkowo-księgową, kurierską, przewozową, prawną, podatkową, informatyczną.
 2. innym niezależnym odbiorcom: bankom i leasingodawcom, których działalność umożliwia zakup towarów w sklepie internetowym Spółki w systemie ratalnym, bądź wzięcie przedmiotu zakupu w leasing

IV. Okres przechowywania danych

 1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży Spółka przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (roszczeń wynikających również z rękojmi i gwarancji);
 2. dane pozyskane w celach marketingowych Spółka przetwarza do czasu cofnięcia przez osobę uprawnioną zgody na ich przetwarzanie;
 3. dane pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółka przetwarza do momentu złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub gdy Spółka uzna, że się zdezaktualizowały.

V. Prawa

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 1. prawo dostępu do jej danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) jej danych;
 3. prawo do usunięcia danych – jeżeli jej zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Spółka przetwarzała jej dane, może żądać, ich usunięcia przez Spółkę;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z nią działań, jeżeli jej zdaniem Spółka ma nieprawidłowe dane na jej temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce, aby zostały usunięte, bo są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez nią sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  1. sprzeciw marketingowy – ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych wobec prowadzania marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa –Spółka zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu
  1. sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – przysługuje jej także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych: ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła na podstawie umowy lub jej zgody. Może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa, że przetwarzamy jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły dotyczące wykonywania powyższych uprawnień znajdziesz pod adresem: https://festiwalrodzin.pl/polityka-cookies/  Można również skorzystać z przysługujących praw pisząc do Spółki na adres e-mail: info@festiwalrodzin.pl.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

W każdym przypadku wymienionym w pkt II, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może uniemożliwić:

 1. zawarcie umowy ze Spółką,
 2. wysyłanie przez Spółkę newslettera,
 3. realizację celów, których podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich i profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula FB

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a „Festiwal Wolnych Rodzin” w portalach społecznościowych Facebook i Instagram

Szanowni Państwo,

Zgodnie z RODO*, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego fanpage’a:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profili https://m.facebook.com/events/254699742905206?tsid=0.5617101508961031&source=result oraz https://www.instagram.com/accounts/edit/ (dalej jako: „fanpage”) jest Instytut Żywienia Świadomego Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Pazińskiego 11/5, 04-643 Warszawa, adres e-mail: info@festiwalrodzin.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Tomasz Włoszczowski, info@festiwalrodzin.pl

ZAKRES DANYCH:

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na fanpage’u jakikolwiek ślad, np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu w portalu społecznościowym Facebook/Instagram.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

– prowadzenia fanpage’a na warunkach i na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach i promowaniu naszej marki,

– komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu Facebook/Instagram (komentarze, chat, posty),

– prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z fanpage’a,

co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH:

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności osobistych profilów.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES:

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub innym nośniku osób odwiedzających fanpage. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU:

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu Facebook, z zastosowaniem używanych przez Facebook Inc. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH:

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

FACEBOOK JAKO ODDZIELNY ADMINISTRATOR:

Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora portalu Facebook. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook Inc. należy zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W tej krótkiej informacji wyjaśnimy w jakim celu nasza strona używa plików cookies.

Polityka cookies

Pliki cookies strony  Festiwalrodzin.pl

Pliki cookies używane na naszej stronie: www.festiwalrodzin.pl nie zawierają danych mogących jednoznacznie ustalić tożsamość użytkownika. Wszystkie pliki cookies służą do przechowywania identyfikatora sesji, niezbędnego do prawidłowego działania sklepu. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Pliki cookies Google Analytics

Strona: www.festiwalrodzin.pl korzysta w celach analitycznych z usług serwisu Google Analytics. Usługa może przechowywać na komputerze użytkownika pliki cookie. Pliki te służą do przechowywania informacji potrzebnych do przeanalizowania ruchu na stronie www.festiwalrodzin.pl, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.

Rezygnacja z gromadzenia plików cookies

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić te ustawienie. Niedokonanie stosownych ustawień w przeglądarce internetowej jest przez nas traktowane jako zgoda na gromadzenie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz dostęp do informacji przechowywanych w tych plikach przez nasz portal.